Lecturer : นพ.สุรพันธ์ เอื้อวัฒนามงคล

นพ.สุรพันธ์ เอื้อวัฒนามงคล

โรงพยาบาลกรุงเทพ

นพ.สุรพันธ์ เอื้อวัฒนามงคล

Video Lecture(s)

How to prevent Diagnostic errors?

How to prevent Diagnostic errors?

Apr 19 , 2023

CME Meeting

นพ.อรรถ นานา รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ กลุ่ม 1 นพ.สุรพันธ์ เอื้อวัฒนามงคล รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ กลุ่ม 1 นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวใ

Total 5 Video(s)