Lecturer : พญ.วีรนุช โรจน์ยินดีเลิศ

พญ.วีรนุช โรจน์ยินดีเลิศ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

พญ.วีรนุช โรจน์ยินดีเลิศ

พญ. วีรนุช โรจน์ยินดีเลิศ (โรงพยาบาลกรุงเทพ)

Video Lecture(s)

SPN to EN : Turning Time in Practice

SPN to EN : Turning Time in Practice

Nov 15 , 2023

CME Meeting

พญ.วีรนุช โรจน์ยินดีเลิศ แพทย์เฉพาะทางด้านโภชนาการคลินิก นพ.ชาญวิทย์ ชินวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชบำบัดวิกฤต

Total 14 Video(s)